top of page

תכנון הנדסי לפרויקטים תחבורתיים– תכנון רכבות קלות, חנה וסע, מסופים, הפרדות מפלסיות ועוד. 

צוות המשרד מנהל תהליך תכנון מלא משלבי תכנון מוקדם הכולל למידת המרחב, מערכת התנועה הקיימת תוך מתן פתרונות הנדסיים מתקדמים ופרוגראמות לתכנון

עריכת תוכניות והגשתן לפי כלל ההנחיות והתקנים בהם נדרשת לעמוד התוכנית תוך התייחסות פרטנית לאתגרים ההנדסיים המקומיים הנדרשים להתאמה.

תכנון תנועה

פרויקט הפרדה מפלסית אשר וינר

ירושלים

bottom of page