top of page

אתגרים
התכנון של מערך קווי תח"צ מתבצע על פי הנחיות משרד התחבורה המגדירות רמות שירות התח"צ ליישובים בעלי היקפי אוכלוסייה וצרכים שונים ומבוסס על איסוף וניתוח נתונים ממקורות שונים.

תהליך העבודה
תכנון ברמות שונות: אם של חלופות קונספטואליות וגם  תכנון מפורט הנדרש לקראת היישום בשטח. בנוסף, תיאום, ותכנון  של התשתיות והדרישות הפיזיות הנדרשות ליישום התכנית. 
תכנון תחבורה ציבורית מהווה תחום מקצועי  ייחודי. צוות תכנון תחבורה ציבורית, בעל היכרות עמוקה של ההנחיות וצרכי התכנון ובמיוחד בעל ניסיון בתכנון של קווי תח"צ באזורים שונים.

תכנון תחבורה ציבורית

ייעוץ תנועה ותחבורה

חברת מת"י מלווה את העיר אשדוד החל משנת 2016 כאשר נגשה העיר אשדוד למכרז קול קורא לשדרוג מערך התחבורה הציבורית בעיר וזכתה.
מאז עד היום מלווה חברת מת"י את העיר אשדוד בתחומים רבים ביניהם:
• ארגון מחדש של קווי התח"צ העירוניים והבינעירוניים בעיר
• הכנת תכנית תיעדוף להחלפת סככות והצבת שילוט אלקטרוני בעיר
• המלצות לפיתוח תשתיות בעיר כעיר מוטת תחבורה ציבורית

עיריית אשדוד

תכנון תפעולי תח"צ

מהות הפרויקט: תכנון מערכת תחבורה ציבורית לשנת 2025
מטרתו של פרויקט מהיר לעיר הינה לשפר את רמת השירות של התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב.
שיפור רמת השירות באמצעות הגדלת מהירות הנסיעה, שיפור תדירות, ותכנון קווים יעילים ישירים למוקדי ביקוש עירוניים ומטרופולינים.
תכנון מערכת תחבורה ציבורית ללוד ורמלה לשנת 2025 כחלק מפיתוח תשתיות תפעוליות והסדרה של נתיבי תחבורה ציבורית חדשים.
כללה בין היתר: מיפוי וניתוח מצב קיים של התחבורה הציבורית במרחב התכנון, הגדלת תדירות והרחבת שעות פעילות בתח"צ ובחינת פרוגראמות במסופים.

רמלה-לוד , פרויקט מהיר לעיר

תכנון תחבורה ציבורית

חברת מת"י מתכננת לאורך השנים מערכות קווי תח"צ בערים ואזורים שונים.
התכנון כולל: מיפוי וניתוח מצב קיים, גידול באוכלוסייה ומועסקים, ניתוח נתונים סטטיסטיים, שימוש בכרטיסי רב קו, תכניות פיתוח ברשות המקומיות, תכנון רשת קווים לשנות יעד שונות.
משמעויות הטמעת הרשת: מיקום תחנות חדשות בעיר, ק"מ רכב נדרש להפעלת הרשת, צי רכב נדרש, תשתיות העדפה, מדיניות ועוד.
תכנון רשת התח"צ כולל תיאומים מול משרד התחבורה, הרשות המקומית ורשויות שכנות, וגופים נוספים רלוונטים משתנים.
חלק מהרשויות בהן נעשתה עבודת תכנון: ערד, שדרות, באר שבע, אשדוד, חדרה, מודיעין עלית, מטה בנימין וגבעת זאב.

רשויות מקומיות

תכנון תחבורה ציבורית

כחלק מפרויקט לאומי, משרד התחבורה מקדם פרויקטים לשיפור התחבורה הציבורית בישובים ערביים.
התכניות שהכינה חברת מת"י עסקו בעיקרב: שיפור שרות קיים, הוספת שירות תחבורה ציבורית חדש ושדרוג והתאמת תשתיות.
התכנון נעשה תוך התאמת השירות לצרכי האוכלוסייה על בסיס סקרים ונתונים נוספים. תכנון למוקדי ביקוש עיקריים עירוניים ואזוריים.
בחינת תשתיות רשת הדרכים הקיימת והמלצה לתכנון תשתיות לטובת התחבורה הציבורית. הפרויקט כולל הכנת חומרי הסברה ומעקב לאחר הפעלת השרות המוצע.
הפרויקט כלל שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, מהנדסי תנועה וגורמי עניין.

בחברה הערבית

הסטות תח"צ בזמן עבודות

חברת נת"ע מקימה את שלושת קווי הרק"ל במטרופולין ת"א.
עבודות ההקמה דורשות שינויים משמעותיים במערך שירות התחבורה הציבורית בעיר.
חברת מת"י מלווה מזה מספר שנים את חברת נת"ע הן משלב תכנון רשת התח"צ בזמן העבודות ועד לשלב הסטות הקווים כחלק מביצוע הרק"ל.
התכנון כלל גם תכנון אסטרטגי של מערך השרות המטרופולין ת"א כולו עם התמקדות בעיר ת"א, קידום נת"צים, ליווי מערך הסברה ומפגשי שיתוף ציבור.
תיאומים מול משרד התחבורה, עיריית ת"א, מנהלי פרויקטים וקבלנים.

פרויקט רק"ל

תכנון חשמול מסופי תח"צ

משרד התחבורה מקדם הצטיידות הדרגתית של אוטובוסים חשמליים בכל הארץ לרבות מטרופולין תל אביב,
יחד עם זאת, אוטובוסים חשמליים דורשים במסופים תוספת שטח עבור עמדות הטענה וחישוב מספר העמדות הנדרשות.
בפרויקט זה בחנו את פיתוח העירוני, מערכות התחבורה הציבורית, רשת תחבורה עתירת הנוסעים ומסופי הקצה המתוכננים לשנת 2025 והמלצנו על מסופים שבהם נדרש לשמור עמדות הטענה לרכב חשמלי על בסיס הטכנולוגיות המוצעות

מטרופולין תל אביב

bottom of page