top of page

תכנית אב לתחבורה

תכנית האב לתחבורה חדרה מציגה אסטרטגיה והמלצות לפיתוח ושיפור מערכת תחבורה ותנועה עירונית ואזורית, המבוססת על תחבורה ציבורית,
רכיבת אופניים והליכה רגלית בתוך מרחב העיר תוך חיזוק המערך והקשרים התחבורתיים והתנועתיים של העיר והאזור.
התכנית רואה ומתייחסות לצרכים והמצב התחבורתי כיום ובעתיד על פי תכניות הפיתוח וההתחדשות של מרחב העיר חדרה אם במרחב הבנוי הקיים או עבור פיתוח שטחים חדשים צמודי דופן אם לאו.

חדרה שנת יעד 2040

תכנית אב לתחבורה

התכנית בוחנת את מרחב העיר בראיה כוללנית ומורכבת משילוב של כלל סוגי התנועות במרחב עירוני משותף ביחס לשימושים ולצרכי האוכלוסיה בו , בין היתר קביעת חתכי רחוב וחלוקת המרחב הציבורי מוטה תחבורה בת קיימא,
נגישות הליכתית למוקדי ביקוש מרכזיים בעיר ועוד, כמו כן, גובשה המלצה עבור תקן חניה מותאם לעיר.
תכנית האב גובשה עבור שנת יעד 2040 תוך בחינה של צרכי העיר לשנות יעד נוספות (2030) בהתאמה להתפתחות העיר וקצב גידולה.
עבור כל אזור מתפתח גובש עבור הרשות המקומית סל תשתיות תומכות לקידום.

חדרה 2040 - המשך

הליכתיות אופניים ורשת הרחובות

זיהוי עוצמת רשת הרחובות עבור הולכי הרגל עשוי לשנות את פניה של העיר, את התנועה ואופן ההתניידות בעיר.
חיבורים קטנים בעיר יכולים עושים פלאים, לשדרג את המסחר ואת הנגישות למוקדי הביקוש החשובים בעיר ולשימוש בתחבורה הציבורית.
ניתוח מרחקים, קשרים ונתקים ברשת רחובות קיימת ומתוכננת.
בחינת נגישות למוקדים במרחב: תחבורה ציבורית, תעסוקה, חינוך, מגורים, ועוד.
בחינת השפעות של יצירת חיבורים חדשים ברשת על הקישוריות עבור הולכי רגל בפרט

תל אביב

יהודה ושומרון

תוכנית אב תחבורתית ביהודה ושומרון מחולקת לשלוש תתי מסגרות תכנון: קצר, בינוני, ארוך.
לטובת פיתוח תחבורתי לרווחת תושבי אזור התכנון, הישראלים והפלסטינים.

התוכנית תשמש כלי חשוב עבור מקבלי החלטות בקביעת סדרי עדיפויות הנוגעים למדיניות תכנונית, תקציבית ואופרטיבית לקידום התחבורה ביו"ש עבור
שנות יעד 2025 , 2030 , 2045.

התוכנית המוצעת מבוססת על תהליך של איסוף וניתוח נתונים וסקרים כגון: סקר הרגלי נסיעה, סקרי תח"צ, סקר מעברים ביטחוניים, ספירות תנועה.
בנוסף התקיים תהליך מקצועי ומעמיק לטובת גיבוש תחזיות דמוגרפיות עבור שתי האוכלוסיות, הישראלית והפלסטינית.
התוכנית מתייחסת לכלל הרבדים הנוגעים לנושא התחבורה: רשת תשתיות כבישים לפי רמות שונות של כבישים, רשת תשתיות העדפה ונתיבים רבי
קיבולת, רשת מתע"ן, מסילות רכבת כבדה ומתקני תחבורה ציבורית - מתח"מים, מסופי נוסעים, מסופים תפעוליים וחניוני לילה.

התוכנית כוללת גם התייחסות לנושא המעברים הביטחוניים.

שנת יעד 2050

תחום התכנון אסטרטגי כולל בעיקר הכנת תכניות אב לתחבורה עבור כל משתמשי הדרך (הולכי רגל, אופניים, תח"צ ורכב פרטי) לטווחי זמן משתנים ותכניות אסטרטגיות למגוון תחומים הדורשים מענה במרחב הרשות המקומית

תחום תכנון אסטרטגי כולל מגוון נושאים העיקריים שבהם:

  • הכנת תכניות אב לתחבורה (רחובות העיר, תח"צ, אופניים, הליכתיות, מדיניות ורכב פרטי)

  • הכנת תכניות ארוכות טווח והמלצות לפרויקטים תחבורתיים מתקדמים

  • סל תשתיות תומכות התפתחות עירונית

  • הפעלת מודל תחבורתי

  • כתיבת הנחיות ורגולציה 

  • ייעוץ לרשויות מקומיות במגוון נושאים

  • הקשורים לתנועה בעיר

תכנון אסטרטגי

bottom of page