top of page

ייעוץ תנועה ותחבורה

בני ברק , העיר הצפופה ביותר בישראל ובה כ- 200,000 תושבים.
האתגר התחבורתי הינו תחום מרכזי בה, וכולל בתוכו נושאים הקשורים גם בתנועה והליכתיות.


כיועצי התנועה והתחבורה בעיר עוסקת חברת מת"י במתן מענה לכלל תחומי התנועה והתחבורה איתם מתמודדים ברשות המקומית בשגרה.

 

יעוץ ותכנון תדיר לקשיים וליקויים שונים הנדרשים למענה לטובת שיפור מערכת התנועה בעיר במגוון תחומים:
תחבורה ציבורית, תשתיות הולכי רגל ורכב פרטי, רמזורים, חתכי רחוב, תחנות, מפרצי אוטובוס ועוד.

עיריית בני ברק

תכנית ארגון מחדש של קווי התח"צ הבינעירוניים החזקים בעיר: תיאומים מול משרד התחבורה, רשויות בערי היעד, מפעילי תח"צ


תכנית הסדרי פריקה וטעינה בעיר - עומסי התנועה הכבדים בעיר נגרמים גם בשל הפריקה והטעינה, בעיקר לאורך הרחובות המסחריים הראשיים.


הסדרת רחובות עתירי הולכי רגל והסדרת התחבורה הציבורי לאורכם


ניתוח והמלצות על שינויים בסדרי תנועה לשיפור התנועה בעיר

דוגמאות לפרויקטים:

תכנית אב לתחבורה מקיימת

אתגרים
כבישים ארציים ואזוריים קוטעים את רציפות רשת הרחובות ומגבילים בעיקר את תנועת הולכי הרגל והאופניים  בין שכונות העיר נתניה ובגישה למוקדים שונים
מיקום תחנות הרכבת, המהוות מוקד תחבורתי משמעותי עירוני ואזורי, ממזרח לכביש 2 מקשים על הנגישות של תושבי השכונות ממערב אליהן.


תהליך העבודה
גיבוש של תכנית אב עירונית המטמיעה את "תכנית אסטרטגית לאומית לתנועה מקיימת במרחב העירוני", של מנהל התכנון. תהליך גיבוש התוכנית העירונית נעשה  בשיתוף פעולה עם חברת נתיבי איילון וצוות עיריית נתניה

נתניה

מרכיבים

  • הכנת תכניות אב לתנועה ותחבורה בקנה מידה משתנה

  • ייעוץ לרשויות מקומיות

  • כתיבת חוות דעת תחבורתיות

תהליך העבודה
בתהליך העבודה הצוות מבצע למידה ועבודה מבוססת נתונים:

תחזיות עתידיות, ביקושים נצפים, סקרים וביצוע בדיקות השפעה תחבורתיות על המרחב ובחינת השפעות של תוכניות אחרות המקודמות שם.
תוכניות אלה מתייחסות לכלל משתמשי הדרך: הולכי רגל, תחבורה ציבורית, אופניים ורכב פרטי

תכנון תחבורה

bottom of page