top of page

חיבורים קטנים בעיר יכולים עושים פלאים, לשדרג את המסחר ואת הנגישות למוקדי הביקוש החשובים בעיר ולשימוש בתחבורה הציבורית.
זיהוי עוצמת רשת הרחובות עבור הולכי הרגל עשוי לשנות את פניה של העיר, את התנועה ואופן ההתניידות בעיר.

על ידי ניתוח מרחקים, קשרים ונתקים ברשת רחובות קיימת ומתוכננת נעשית בחינת נגישות למוקדים במרחב: תחבורה ציבורית, תעסוקה, חינוך, מגורים, ועוד. בחינת השפעות של יצירת חיבורים חדשים ברשת על הקישוריות עבור הולכי רגל בפרט

הליכתיות אופניים

ורשת הרחובות בעיר

רשת רחובות

ניתוח מרחקי הליכה על רשת הרחובות במרחב מתע"ן

bottom of page